Vai trò trụ cột của người đàn ông trong gia đình.

Vai trò trụ cột của người đàn ông trong gia đình.