Trước khi kết hôn cần rèn luyện kỹ năng gì ?

Trước khi kết hôn cần rèn luyện kỹ năng gì ?