Trung Tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An – Ba Vì – Hà Nội