Trung Tâm Bảo Trợ Dạy Nghề, Tạo Việc Làm cho Người Tàn Tật