Thầy và trò đều bị cuốn vào vòng lẩn quẩn trong các kì thi

Thầy và trò đều bị cuốn vào vòng lẩn quẩn trong các kì thi