Tinh thần tự nguyện

Tinh thần tự nguyện

Theo nghĩa thông thường, bình đẳng là không phân biệt. Nhiều người quan niệm, trong một gia đình hiện đại, có sự bình đẳng tức người chồng phải chung tay làm những việc vốn mặc định cho người “xây tổ ấm” như bếp núc, chợ búa, cơm nước, quét dọn. Ngược lại, trách nhiệm “xây(…)