Giữa có ích và vô ích

Giữa có ích và vô ích

Ngày xưa, khi người con thứ của Câu Tiển bị vua Sở bắt giam vì tội giết người . Lúc này ở nước Sở có một vị tiên tri tên là Trang Sinh rất được vua Sở tôn kính và sùng bái – Câu Tiển biết được chuyện này, nên thảo 1 lá thư, kèm(…)