Đi tìm sự hoàn hảo

Đi tìm sự hoàn hảo

Trong cuộc đời mỗi con người là vô số sự lựa chọn. Cũng như lựa chọn một lá cỏ, nếu con biết bằng lòng và không mãi tìm kiếm hẳn đã có được một lá cỏ hoàn hảo hơn rồi. Cuộc đời là những sự chọn lựa và tìm kiếm nhưng đừng mãi đi tìm(…)