Dạy con bằng những bài học sâu sắc

Dạy con bằng những bài học sâu sắc

Nhiều người cho rằng làm cha mẹ là thiên chức tự nhiên của con người, tự nhiên sẽ thành người cha, người mẹ tốt. Thực ra hoàn toàn không phải vậy. Muốn làm một người cha, người mẹ tốt đều phải học. Kỷ luật hay bạo hành? Một đứa trẻ đã được phổ biến quy(…)