Nơi nương náu bình yên nhất là gia đình

Nơi nương náu bình yên nhất là gia đình