Nhưng quan trọng nhất vì ta vẫn còn nhau.

Nhưng quan trọng nhất vì ta vẫn còn nhau.