Những lỗi nên tha thứ cho bé.

Những lỗi nên tha thứ cho bé.