Nghiêm khắc, nhưng con vẫn nói dối

Nghiêm khắc, nhưng con vẫn nói dối