Lưu ý bệnh tay chân miệng ở trường học.

Lưu ý bệnh tay chân miệng ở trường học.