Lấy chồng ngheo nên hay không?

Lấy chồng ngheo nên hay không?