Khó quá để gọi một tiếng ba

Khó quá để gọi một tiếng ba