Hãy học cách viết trên cát và trên đá

Hãy học cách viết trên cát và trên đá