Đừng bao giờ coi trọng đồ vật hơn con

Đừng bao giờ coi trọng đồ vật hơn con