Cuộc sống không cho ai quá nhiều.

Cuộc sống không cho ai quá nhiều.