Con gái không thực dụng mà chỉ thực tế thôi.

Con gái không thực dụng mà chỉ thực tế thôi.