Có nỗi nhớ nào rơi qua kẽ tay?

Có nỗi nhớ nào rơi qua kẽ tay?