Biết thế thà ở vậy còn hơn

Biết thế thà ở vậy còn hơn