Ai cũng chỉ có một mẹ cha

Ai cũng chỉ có một mẹ cha